Home » Škola » Základní škola » zápis do ZŠ

zápis do ZŠ

Vážení rodiče,
zápis do naší školy v souladu s doporučením MŠMT proběhne od 1. do 17. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Zde naleznete:
Zápisní list formát pdf
Žádost o přijetí formát pdf
Žádost o odklad formát pdf
Doklady můžete podepsat ručně a následně naskenovat nebo je můžete podepsat elektronicky (digitální podpis). Nevyžadujeme ověření podpisu na úřadě. Žádost odešlete e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo vhoďte do schránky školy (dolní brána Ondrákova ulice).
Níže uvedené doklady 1. až 4. a jejich kopie neposílejte. Ověření trvalého pobytu a dalších údajů proběhne ve spolupráci s naším zřizovatelem městem Příbram.
Kopie posudků k odkladu povinné školní docházky 5. a 6. je nutné zaslat.
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí bude sděleno formou sms zákonnému zástupci.

DOKLADY K ZÁPISU: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného zástupce, 3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno) 
DOKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD: 1. rodný list dítěte, 2. občanský průkaz zákonného zástupce, 3. pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství, 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno), 5. posudek školského poradenského zařízení, 6. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte zástupkyni pro základní školu Mgr. Jitku Zemánkovou Tejkalovou jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

PS: Chcete-li zhlédnout motivační videa spřátelené waldorfské školy v Písku, podívejte se zde.

Vnitřní kritéria pro přijímání žáků do základní školy pro školní rok 2021/2022

Zákonný rámec

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona je ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

V naší škole vycházíme z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram.

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 je 30.

Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:

 • trvalý pobyt / 1 bod
 • odklad povinné školní docházky vydaný Waldorfskou školou Příbram / 1 bod
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – waldorfská mateřská škola / 1 bod

Dítě s místem trvalého pobytu na území dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016:

 • trvalý pobyt mimo území  / 0 bodů
 • odklad povinné školní docházky vydaný Waldorfskou školou Příbram / 1 bod
 • sourozenec je ke dni zápisu žákem Waldorfské školy Příbram / 1 bod
 • předškolní vzdělávání – waldorfská mateřská škola / 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje ředitel školy na základě losování za přítomnosti zástupce Školské rady.

Pro zákonné zástupce uchazečů doporučujeme zodpovědět si před zápisem tyto otázky.

 • Rozhodnutí vzdělávat dítě alternativním způsobem přijímají oba rodiče.
 • Uvědomuji si, že po celou dobu docházky bude mé dítě hodnoceno slovně.
 • Uvědomuji si, že podle programu waldorfské školy se například zavádí čtení ve 2. třídě, psací písmo ve 3. třídě, rýsování v 6. třídě apod.
 • Uvědomuji si, že vyučování je organizováno v blocích – epochách.
 • Uvědomuji si, že škola využívá učebnice a pracovní sešity pouze jako doplňkové materiály, spíše ve vyšších třídách.
 • Uvědomuji si, že waldorfská pedagogika klade stejný důraz na všechny oblasti vzdělávání – rozumovou, činnostní a uměleckou složku vyučování.
 • Počítám s tím, že škola je založena na úzké spolupráci s rodinou. Mezi to patří například: třídní schůzky jednou měsíčně, spolupráce rodičů na komunitních akcích školy – jarmarky, práce na zahradě, výzdoba školy, příprava specifických učebních pomůcek apod.
 • Uvědomuji si, že waldorfská pedagogika staví na osobnosti učitele.
 • Uvědomuji si, že waldorfská škola klade velký důraz na docházku a plnění školního vzdělávacího programu společně se třídou. Sem patří mj. podpora dětí v účasti na exkurzích, výjezdech na poznávací pobyty a maximální možná docházka do školy. Rodinné rekreace v průběhu školního roku škola nepodporuje.

Mgr. Robert Žák, ředitel školy v. r.