Maturita

Společná ustanovení pro konání maturitních zkoušek

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky:

 1. Didaktické testy: v jarním zkušebním období se konají v době od 2. května do 5. května 2022. Konkrétní časový rozvrh upřesní ministerstvo do 15. ledna 2022. Termíny konání didaktických testů v podzimním období budou v rozmezí od 1. září do 6. září.  Upřesněny budou do 15. srpna 2022.
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury: 19. dubna 2022, 8-10 hodin
 3. Písemná práce z cizího jazyka: 20. dubna 2022, 8–10 hodin
 4. Profilová část maturitních zkoušek: 30. května–3. června 2022
 5. Maturitní práce: přihláška k maturitní práci do 15. listopadu 2021, odevzdání práce 30. dubna 2022

A. Společná část maturitní zkoušky

Didaktický test z českého jazyka

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut. Didaktické testy hodnotí Cermat. Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT do 31. března 2022.

Didaktický test z cizího jazyka

Didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut, z toho 45 minut poslechová část a 65 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Didaktické testy hodnotí Cermat. Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Kritéria hodnocení zveřejní MŠMT do 31. března 2022.

B. Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Zkoušky z českého jazyka a literatury se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a jsou povinné.

Písemná práce:

Písemnou prací se rozumí tvorba souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 250 slov.
Trvá 110 minut (20 minut je na výběr tématu a 90 minut je na zpracování vlastního textu). Během časového limitu na výběr tématu může žák tvořit osu příběhu, jednotlivé poznámky pro následnou tvorbu. Tyto poznámky se do počtu slov písemné práce nezapočítávají. Žákovi je povoleno používat Pravidla českého pravopisu.
Žák si vybírá ze čtyř zadání písemných prací. Tato témata budou zpřístupněna těsně před zahájením písemné zkoušky. Zadání musí obsahovat název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Součástí výchozího zadání může být i obrázek nebo graf. Vypracováním zadání písemných prací je pověřena Mgr. Jitka Stefanidesová, odevzdá je písemně zástupci ředitele školy do 31. března 2022.

Kritéria hodnocení písemné práce:

Hodnocení písemné práce provede Mgr. Jitka Stefanidesová, učitel českého jazyka. Hodnocení probíhá podle těchto předem stanovených kritérií:

 • učitel zkontroluje splnění předepsaného rozsahu, práce nesmí mít méně než 200 slov, přičemž se za slovo počítá každý slovní druh,
 • hodnocení probíhá podle stanovených kritérií v bodech na stupnici od 0 do 5 bodů v každém kritériu, žák může získat maximálně 30 bodů.
Jednotlivá kritéria hodnocení:

1A Obsah práce a její téma
1B Způsob zpracování – slohový útvar
2A Pravopis
2B Lexikum – slovní zásoba
3A Výstavba větných celků
3B Kompozice textu, logické členění

Známka:

výborně 25-30 bodů
chvalitebně 20-24 bodů
dobře 15-9 bodů
dostatečně 10-14 bodů
nedostatečně 0-9 bodů

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí:

 1. Žák si sestaví vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce. Vychází přitom ze školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce 2022, které stanovil ředitel školy a do 31. října 2021 je zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Žák si sestaví vlastní seznam literárních děl a odevzdá ho písemnou formou nejdéle do 31. března 2022 (pro jarní období) a do 30. června (pro podzimní období) Mgr. Jitce Stefanidesové, učiteli českého jazyka. Pokud žák ve stanoveném termínu vlastní seznam neodevzdá, losuje si u zkoušky ze všech pracovních listů školního seznamu literatury.
 3. Kritéria pro sestavení vlastního seznamu žáka zůstávají stejná: žákův seznam musí obsahovat 20 děl, z toho minimálně dvě literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století, minimálně tři literární díla ze světové a české literatury 19. století, minimálně čtyři díla ze světové literatury 20. a 21. století a minimálně pět děl z české literatury 20. a 21. století. V celém seznamu musí být zastoupena minimálně dvěma díly poezie, próza a drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
 4. Průběh ústní zkoušky: žák si vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, 15 minut potom prezentace. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
 5. Vyhotovením pracovních listů je pověřena Mgr. Jitka Stefanidesová, učitel českého jazyka.
Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

rozbor uměleckého textu 5 bodů
literárně historický kontext 7 bodů
rozbor neuměleckého textu 3 body

Známka:

výborně 13-15 bodů
chvalitebně 10-12 bodů
dobře 7-9 bodů
dostatečně 4-6 bodů
nedostatečně 0–3 bodů

Cizí jazyk

Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a jsou povinné.

Písemná práce:

Písemnou prací se rozumí tvorba souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 200 slov.
Trvá 110 minut (10 minut je na výběr tématu a 100 minut je na zpracování vlastního textu). Během časového limitu na výběr tématu může žák tvořit osu příběhu, jednotlivé poznámky pro následnou tvorbu. Tyto poznámky se do počtu slov písemné práce nezapočítávají.  Žákovi je povoleno používat dvojjazyčný slovník.
Žák si vybírá ze dvou zadání písemných prací. Tato témata budou zpřístupněna těsně před zahájením písemné zkoušky. Zadání musí obsahovat název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Součástí výchozího zadání může být i obrázek nebo graf. Vypracováním zadání písemných prací je pověřen Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Ráchel Kopůncová, učitelka německého jazyka, Filip Martinkovič, učitel ruského jazyka. Zadání odevzdají písemně zástupci ředitele školy do 31. března 2022.

Kritéria hodnocení písemné práce:

Hodnocení písemné práce provede Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Ráchel Kopůncová, učitelka německého jazyka a Filip Martinkovič, učitel ruského jazyka. Hodnocení probíhá podle těchto předem stanovených kritérií:

 • učitel zkontroluje splnění předepsaného rozsahu, práce nesmí mít méně než 150 slov, přičemž se za slovo počítá každý slovní druh,
 • hodnocení probíhá podle stanovených kritérií v bodech na stupnici od 0 do 5 bodů v každém kritériu, žák může získat maximálně 25 bodů.
Jednotlivá kritéria hodnocení:

1 Obsah práce a její téma
2 Pravopis
3 Lexikum – slovní zásoba
4 Výstavba větných celků
5 Kompozice textu, logické členění

Známka:

výborně 20-25 bodů
chvalitebně 15-19 bodů
dobře 10-14 bodů
dostatečně 5-9 bodů
nedostatečně 0-4 bodů

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

 1. Učitel cizího jazyka stanoví 20 témat. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
 2. Průběh ústní zkoušky: žák si vylosuje číslo pracovního listu. Příprava trvá 20 minut, 15 minut potom prezentace. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.
 3. Vyhotovením pracovních listů je pověřen Samuel Weise, učitel anglického jazyka, Ráchel Kopůncová, učitelka německého jazyka a Filip Martinkovič, učitel ruského jazyka.
Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

porovnání obrázků – 6 bodů
samostatný ústní projev žáka – 6 bodů
rozhovor zkoušející a žák – 3 body

Známka:

výborně 13-15 bodů
chvalitebně 10-12 bodů
dobře 7-9 bodů
dostatečně 4-6 bodů
nedostatečně 0–3 bodů

Maturitní práce

Žák vytváří maturitní práci dle manuálu schváleného školou a zveřejněného na webových stránkách školy. Maturitní práce musí obsahovat tři části: teoretickou, praktickou a uměleckou. Žák se v termínu přihlásí k maturitní práci, součástí přihlášky je i podpis vedoucího práce. Přihlášku odevzdá třídnímu učiteli. Práci odevzdá třídnímu učiteli v uvedeném termínu. Obhajoby prací budou probíhat v pondělí 13. května 2022 dle zveřejněného programu. Příprava na obhajobu trvá 15 minut, obhajoba taktéž 15 minut. Pokud bude žák potřebovat k obhajobě jakoukoliv techniku, požadavky uvede zároveň s odevzdáním práce.

C. Nabídka maturitních předmětů pro rok 2021/2022

Maturitní zkouška v roce 2021/22

Společná (státní) část
 • Povinná zkouška z českého jazyka a literatury
 • Povinná zkouška z matematiky nebo cizího jazyka
 • Maximálně dvě nepovinné zkoušky z matematiky nebo cizího jazyka
Profilová (školní) část
 • Odborná maturitní práce s ústní obhajobou před zkušební maturitní komisí.
 • Jedna ústní zkouška před maturitní zkušební komisí musí být ze vzdělávací oblasti zvoleného zaměření:
  • Humanitní zaměření:
   • pedagogika
   • psychologie
  • Přírodovědné zaměření
   • biologie
   • chemie
   • fyzika
   • matematika
 • Druhá ústní zkouška před maturitní komisí je volitelná z předmětů:
  • Anglický jazyk (pokud si ji student nezvolí ve státní části maturity)
  • Německý jazyk (pokud si ji student nezvolí ve státní části maturity)
  • Ruský jazyk (pokud si ji student nezvolí ve státní části maturity)
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Biologie
  • Informatika
  • Matematika
  • Výtvarná výchova + Dějiny umění
  • Hudební výchova + Dějiny umění
  • Fotografie + Dějiny umění
  • Zeměpis
  • Fyzika
  • Dějiny umění
 • Maximálně dvě nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce: do 15. listopadu 2021. Po termínu podání přihlášek už nelze volbu předmětů měnit.

D. Hodnocení zkoušek společné části

Každá část profilové zkoušky je hodnocena zvlášť. Kritéria hodnocení jsou uvedena u jednotlivých zkoušek. Pokud si žák zvolí pouze variantu didaktických testů, pak zvolí, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

V případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Zkouška je složena úspěšně, pokud jsou úspěšně složeny jednotlivé části (tedy DT, písemná práce a ústní zkouška, pokud se pro to žák rozhodne) nebo je didaktický test hodnocen jako splněn (v případě, kdy se žák rozhodne ostatní části MZ neplnit).

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

 1. Prospěl s vyznamenáním, pokud žák nebyl ze žádné části hodnocen stupněm horším než chvalitebný a zároveň průměr hodnocení všech částí profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,5 a uspěl u povinných zkoušek společné části,
 2. Prospěl, jestliže nebyl hodnocen z žádné části povinné zkoušky stupněm nedostatečný a uspěl u povinných zkoušek společné části,
 3. Neprospěl, jestliže byl hodnocen z některé části povinné zkoušky stupněm nedostatečný nebo neuspěl u povinných zkoušek společné části,

Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce.

Hodnocení písemné práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel českého jazyka, který práce zadává a opravuje.

E. Maturitní zkušební komise

Zkušební komise je minimálně tříčlenná, sestává se z komisaře, třídního učitele, zkoušejícího a přísedícího. Třídní učitel může být zároveň zkoušejícím. Zkoušející klade otázky, vede rozhovor se zkoušeným, přísedící zpracovává dokumentaci, dělá poznámky pro závěrečné hodnocení. Společně navrhují známku komisaři. Pokud se na známce nedohodnou, rozhodující slovo má komisař maturitní komise.

F. Společná ustanovení, včetně podmínek pro žáky s uzpůsobenými podmínkami se řídí platným zněním

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 405/2020 Sb., s účinností dnem 15. 10. 2020.

A dále dle § 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. A zákona č. 49/2009 Sb.: c) žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám, d) asistentem zletilá osoba 3, která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou.

——————

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

1. Světová a česká literatura do konce 18. století

 1. Epos o Gilgamešovi
 2. Bible
 3. Homér: Odysseia
 4. Sofokles: Oidipus vladař
 5. Sofokles: Antigona
 6. Euripides: Ifigenie v Aulidě
 7. Euripides: Medea
 8. Platon: Symposion
 9. Publius Ovidius Naso: Umění milovat
 10. Píseň o Rolandovi
 11. Píseň o Nibelunzích
 12. Legenda o svaté Kateřině
 13. Dante Alighieri: Božská komedie
 14. François Villon: Závěť
 15. Giovanni Boccaccio: Dekameron
 16. Geofrey Chaucer: Povídky canterburské
 17. Francois Rabelais: Gangantua a Pantagruel
 18. William Shakespeare: Romeo a Julie
 19. William Shakespeare: Richard III.
 20. William Shakespeare: Macbeth
 21. William Shakespeare: Othello
 22. William Shakespeare: Hamlet
 23. William Shakespeare: Král Lear
 24. William Shakespeare: Kupec benátský
 25. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
 26. William Shakespeare: Sonety
 27. Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
 28. Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 29. Molière: Misantrop
 30. Molière: Tartuffe
 31. Molière: Lakomec
 32. Voltaire: Candide neboli Optimismus
 33. Denis Diderot: Jeptiška
 34. Jonathan Swift: Gulliverovy cesty
 35. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
 36. Henry Fielding: Tom Jones
 37. Lawrence Sterne: Život a názory blahorodého pána Tristrama Shandyho
 38. Lawrence Sterne: Sentimentální cesta po Francii a Itálii
 39. Johan Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera
 40. Carl Goldon: Sluha dvou pánů

2.   Světová poezie a próza 19. století

 1. William Blake: Písničky nevinnosti a zkušenosti
 2. Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin
 3. Nikolaj Vasiljevič Gogol:Petrohradské povídky
 4. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše
 5. Michail Jurjevič Lermontov: Hrdina naší doby
 6. Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
 7. Victor Hugo: Bídníci
 8. Stendhal: Červený a černý
 9. Edgar Allan Poe: Povídky
 10. Honoré de Balzac: Otec Goriot
 11. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová
 12. Jane Austenová: Pýcha a předsudek
 13. Emily Brontëová: Na Větrné Hůrce
 14. Charles Dickens: David Copperfield
 15. Charles Dickens: Oliver Twist
 16. William Makepeace Thackeray: Jarmark marnosti
 17. Thomas Hardy: Tess z d‘Urbervillů
 18. Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno
 19. Herman Melville: Bílá velryba
 20. Herman Melville: Billy Budd
 21. Guy de Maupassant: Miláček
 22. Émile Zola: Zabiják
 23. Fjodor Michailovič Dostojevskij: Zločin a trest
 24. Fjodor Michailovič Dostojevskij: Idiot
 25. Anton Pavlovič Čechov: Povídky
 26. Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Karenina
 27. Lev Nikolajevič Tolstoj:Kreutzerova sonáta
 28. Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
 29. Joseph Conrad: Černoch z lodi Narcissus
 30. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis
 31. Edgar Allan Poe: Havran
 32. Emily Dickinsonová: Záblesky melodie- výbor
 33. Walt Whitman: Stébla trávy
 34. Charles Baudelaire: Hořké propasti – výbor
 35. Charles Baudelaire: Květy zla
 36. Arthur Rimbaud:Já je někdo jiný – výbor
 37. Arthur Rimbaud: Opilý koráb
 38. Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra
 39. Alexandre Dumas: Tři mušketýři
 40. Friedrich Nietzsche: Antikrist

3.   Česká poezie a próza 19. století

 1. František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých
 2. Karel Hynek Mácha: Máj
 3. Karel Hynek Mácha: Marinka
 4. Karel Jaromír Erben: Kytice
 5. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie
 6. Karel Havlíček Borovský: Král Lávra
 7. Božena Němcová: Babička
 8. Karolína Světlá: Vesnický román
 9. Karolína Světlá: Kříž u potoka
 10. Jan Neruda: Povídky malostranské
 11. Jaroslav Vrchlický- Noc na Karlštejně
 12. Jan Neruda: Hřbitovní kvítí
 13. Jan Neruda: Balady a romance
 14. Jan Neruda: Básně (1973),event.Binokl na očích,v ruce hůl (1974),
 15. Jakub Arbes: Svatý Xaverius
 16. Jakub Arbes: Newtonův mozek
 17. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka…
 18. Jaroslav Vrchlický: Básně (1973)
 19. Jaroslav Vrchlický: Host na zemi – výbor
 20. Josef Václav Sládek: Sluncem a stínem a jiné básně – výbor
 21. Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu
 22. Alois Jirásek: Staré pověsti české
 23. Alois Jirásek: Proti všem
 24. Josef Svatopluk Machar: Confiteor
 25. Vilém Mrštík: Pohádka máje
 26. Otokar Březina: Tajemné dálky
 27. Otokar Březina: Básnické spisy
 28. Karel Hlaváček: Pozdě k ránu
 29. Karel Hlaváček: Básně

4.   Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. století

 1. Johann Wolfgang Goethe: Faust
 2. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
 3. A. a V. Mrštíkové: Maryša
 4. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
 5. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
 6. Henrik Ibsen: Nora
 7. Henrik Ibsen: Nepřítel lidu
 8. Henrik Ibsen: Divoká kachna
 9. Anton Pavlovič Čechov: Ivanov
 10. Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad
 11. Bratři Čapkové: Ze života hmyzu
 12. Karel Čapek: R.U.R.
 13. Karel Čapek: Bílá nemoc
 14. Karel Čapek: Matka
 15. Vítězslav Nezval: Manon Lescaut
 16. Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího
 17. Arthur Miller: Po pádu
 18. Samuel Beckett: Čekání na Godota
 19. Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy
 20. Friedrich Dürrenmatt: Fyzikové
 21. Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové
 22. Tennessee Williams: Sestup Orfeův
 23. Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše
 24. Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha
 25. Jiří Suchý: Jonáš a tygl tangl
 26. Milan Kundera: Jakub a jeho pán
 27. Josef Topol: Konec masopustu
 28. Oldřich Daněk: Vévodkyně valdštejnských vojsk
 29. Václav Havel: Zahradní slavnost
 30. Václav Havel: Audience

5.   Světová a česká poezie 20. a 21. století

 1. Josef Svatopluk Machar: Básně (výbor)
 2. Otokar Březina: Svítání na západě
 3. Karel Toman: Měsíce
 4. Petr Bezruč: Slezské písně
 5. Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků
 6. František Gellner: Radosti života
 7. František Gellner: Teplo zašlého plamene
 8. Fráňa Šrámek: Modrý a rudý
 9. Fráňa Šrámek: Splav
 10. Robinson Jeffers: Tamar a jiné básně
 11. Guillaume Apollinaire: Pásmo
 12. Guillaume Apollinaire: Kaligramy
 13. Carl Sandburg: Dobré jitro, Ameriko (Praha 1959), nebo Ocel a dým
 14. William Carlos Williams: Hudba pouště – výbor
 15. Jiří Wolker: Host do domu
 16. Jiří Wolker: Básně
 17. Vítězslav Nezval: Básně noci
 18. Vítězslav Nezval: Edison
 19. Vítězslav Nezval: Žena v množném čísle
 20. Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF
 21. Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce
 22. Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově
 23. Jaroslav Seifert: Býti básníkem
 24. Jaroslav Seifert: Třeba vám nesu růže
 25. František Halas: Hlad – výbor
 26. František Halas: Životem umřít
 27. Vladimír Holan: Noc s Hamletem
 28. Vladimír Holan: Vanutí
 29. Vladimír Holan: Bolest
 30. Vladimír Holan: Mušle, lastury a škeble
 31. Jiří Orten: Sám u stmívání – výbor
 32. Josef Kainar: Moje blues
 33. Josef Kainar: Člověka hořce mám rád
 34. Jan Skácel: Co zbylo z anděla
 35. Jan Skácel: Smuténka
 36. Jan Skácel: Odlévání do ztraceného vosku,
 37. Jan Skácel: Kdo pije potmě víno
 38. Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 39. Miroslav Holub: Denní služba
 40. František Hrubín: Romance pro křídlovku
 41. Oldřich Mikulášek: Agogh
 42. Karel Kryl: Kníška
 43. Allen Ginsberg: Kvílení
 44. Lawrence Ferlinghetti: Startuji ze S. Francisca

6.       Světová próza 20. a 21. století

 1. Anatol France: Ostrov tučňáků
 2. Anatol France: Bohové žízní
 3. Romain Rolland: Petr a Lucie
 4. Franz Kafka: Proces
 5. Franz Kafka: Zámek
 6. Franz Kafka: Povídky
 7. Thomas Mann: Smrt v Benátkách
 8. Thomas Mann: Mario a kouzelník
 9. Hermann Hesse: Stepní vlk
 10. Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda
 11. Albert Camus: Cizinec
 12. Antoin de Saint-Exupéry: Malý princ
 13. Ray Rigby: Pahorek
 14. Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid
 15. Joseph Conrad: Lord Jim
 16. James Joyce: Portrét umělce v jinošských letech
 17. James Joyce: Odysseus
 18. Virginia Woolfová: Paní Dallowayová
 19. Virginia Woolfová: K majáku
 20. Jack London: Kaňon celý ze zlata – výbor
 21. Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
 22. Ernest Hemingway: Sbohem, armádo
 23. Ernest Hemingway: Povídky
 24. Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana
 25. Ernest Hemingway: Stařec a moře
 26. John Steinbeck: O myších a lidech
 27. John Steinbeck: Na východ od ráje
 28. John Steinbeck: Hrozny hněvu
 29. William Faulkner: Divoké palmy
 30. William Faulkner: Když jsem umírala
 31. William Faulkner:Vesnice
 32. Norman Mailer: Nazí a mrtví
 33. Joseph Heller: Hlava XXII
 34. James Clavell: Král Krysa
 35. Alberto Moravia: Horalka
 36. Alberto Moravia: Římanka
 37. Mika Waltari: Egypťan Sinuhet
 38. Mika Waltari: Krvavá lázeň
 39. Boris Vian: Pěna dní
 40. Alain Robbe-Grillet: Žárlivost
 41. Günter Grass: Plechový bubínek
 42. Michail Bulgakov: Mistr a Markétka
 43. Alexandr Isajevič Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče
 44. Gabriel García Márquez: Sto roků samoty
 45. Umberto Eco: Jméno růže
 46. Jack Kerouac: Na cestě
 47. Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven
 48. Bernard Malamud: Pták židák – sebrané povídky
 49. Jarome David Sallinger: Kdo chytá v žitě
 50. William Styron: Sophiina volba
 51. William Saroyan: Tracyho tygr
 52. Edgar Lawrence Doctorow: Ragtime
 53. William Golding: Pán much
 54. George Orwell: 1984
 55. George Orwell: Farma zvířat
 56. Ray Bradbury: 451° stupňů Fahrenheita
 57. Ray Bradbury: Kaleidoskop
 58. Aldous Huxley: Konec civilizace
 59. J. R. R. Tolkien: Pán prstenů
 60. Salman Rushdie: Děti půlnoci
 61. Haruki Murakami: Kafka na pobřeží
 62. Haruki Murakami: Norské dřevo
 63. Jonathan Livingstone: Racek
 64. Ursula K. Le Guin: Čaroděj Zeměmoří
 65.  J.R.R. Tolkien: Hobit
 66.  Paolo Coelho: Alchymista
 67.  Stephen King: TO
 68.  J.K. Rowlingová: Harry Potter a kámen mudrců
 69.  J.K. Rowlingová: Harry Potter a tajemná komnata
 70.  C.S. Lewis: Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
 71.  Andrzej Sapkowski: Zaklínač: poslední přání
 72.  Andrzej Sapkowski: Zaklínač: meč osudu
 73.  Jo Nesbø: Sněhulák
 74.  Aldous Huxley: Ostrov
 75.  Aldous Huxley: Brave new world
 76.  Daniel Keyse: Růže pro Algeron
 77. Anthony Burgess: Mechanický pomeranč
 78.  Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
 79.  Sir Terry Pratchett: Stráže! Stráže!
 80.  Sir Terry Pratchett: Muži ve zbrani
 81.  Sir Arthur Conan Doyle: Pes Baskervillský
 82.  Sir Arthur Conan Doyle: Muž s dýmkou a houslemi
 83.  Ken Kessey: Přelet nad kukaččím hnízdem
 84.  Michail Bulgakov: Psí srdce
 85.  William Styron: Sofiina volba
 86.  Agatha Christie: Vražda v Orient expresu
 87.  Henrik van Loon: Kam spěje lidstvo
 88.  Kurt Vonnegut: Snídaně šampiónů

7.   Česká próza 20. a 21. století

 1. Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi
 2. Alois Jirásek: Temno
 3. Viktor Dyk: Krysař
 4. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka
 5. Jan Weiss: Dům o tisíci patrech
 6. Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha
 7. Vladislav Vančura: Rozmarné léto
 8. Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul
 9. Vladislav Vančura: Markéta Lazarová
 10. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
 11. Ivan Olbracht: O zlých samotářích
 12. Ivan Olbracht: Golet v údolí
 13. Eduard Bass: Cirkus Humberto
 14. Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
 15. Václav Řezáč: Černé světlo
 16. Karel Čapek : Továrna na absolutno
 17. Karel Čapek: Krakatit
 18. Karel Čapek :Válka s mloky
 19. Karel Čapek : Povídky z jedné a druhé kapsy
 20. Karel Čapek : Trilogie
 21. Jaroslav Durych: Rekviem
 22. Josef Váchal: Krvavý román
 23. Karel Schulz: Kámen a bolest
 24. Zdeněk Jirotka: Saturnin
 25. Josef Škvorecký: Prima sezóna
 26. Josef Škvorecký:Zbabělci
 27. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock
 28. Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol
 29. Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 30. Jiří Weil: Život s hvězdou
 31. Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo
 32. Ota Pavel: Smrt krásných srnců
 33. Ludvík Vaculík: Sekyra
 34. Ludvík Vaculík: Morčata
 35. Pavel Kohout: Katyně
 36. Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
 37. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota
 38. Bohumil Hrabal: Pábitelé
 39. Vladimír Páral: Katapult
 40. Milan Kundera: Žert
 41. Milan Kundera: Směšné lásky
 42. Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí
 43. Milan Kundera: Nesmrtelnost
 44. Vladimír Macura: Ten, který bude
 45. Květa Legátová:Jozova Hanule
 46. Květa Legátová: Želary
 47. Michal Ajvaz: Druhé město
 48. Jáchym Topol: Sestra
 49. Jáchym Topol: Anděl exit
 50. Jan Balabán: Možná že odcházíme
 51. Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
 52. Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv
 53. Miloš Urban: Hastrman
 54. Petra Hůlová: Paměť mojí babičce
 55. Jana Šrámková: Hruškadóttir
 56. Eduard Štorch: Lovci mamutů
 57.  Petr Šabach: Občanský průkaz
 58.  Franz Kafka: Proměna
 59.  Irena Dousková: Hrdý Budžes
 60.  Karel Poláček: Bylo nás pět
 61.  Jan Neruda: Písně kosmické
 62.  Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
 63.  Ladislav Klíma: Slavná Nemesis

Požadavky:

20 literárních děl

 1. Světová a česká literatura do konce 18. století   min. 2 díla
 2. Světová a česká literatura 19. století                      min. 3 díla
 3. Světová literatura 20. a 21. století                            min. 4 díla
 4. Česká literatura 20. a 21. století                                min. 5 děl

Minimálně dvěma díly musí být zastoupena poezie, próza a drama. Lze vybrat maximálně dvě díla od jednoho autora.