Home » Škola » Mateřská škola » zápis do MŠ

zápis do MŠ

Informace pro zájemce o mateřskou školu

Příjem žádostí do mateřské školy pro školní rok 2021/22 proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v období od 2. do 16. května 2021

Osobní předání přihlášek je možné v den zápisu sobotu 15. května od 10.00 do 15.00 hodin (pouze po domluvě s vedoucí učtelkou MŠ – e-mail: anna.steinbach@waldorf.pb.cz) v budově MŠ – Nám. Dr. J. Theurera 261 podle pořadí tak, aby se nepotkalo více osob dle platných současných epidemiologických opatření.

Co potřebujete poslat:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – informace k podání žádosti
 • kopii rodného listu dítěte
 • potvrzení o řádném očkování – zpráva praktického lékaře (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE NAJDETE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

Pro školní rok 2021–22 je v naší MŠ volných 8 míst

Stanovená kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/22

Na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ředitel mateřské školy stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů budou přijímané

 • děti 5leté (narozené mezi 9/2015–8/2016) v posledním roce před zahájením školní docházky a OŠD s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti 4leté (narozené mezi 9/2016–8/2017) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti 3leté (narozené mezi 9/2017–8/2018) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Příbram
 • děti z jiných spádových oblastí podle věku od nejstarších
 • děti dvouleté (narozené od 8/2018) podle věku od nejstarších 

V případě rovnosti bodů je možné zohlednit skutečnost, že má dítě ve Waldorfské škole Příbram sourozence.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) – adresa Hornická 327, 26101 Příbram
 4. osobním podáním ve škole – do poštovní schránky nebo do kanceláře školy,(v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.(viz příloha žádosti). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.