Home » U nás ve škole

Category Archives: U nás ve škole

Informace MŠMT k provozu škol od 17. 5.

031226191240

Informace MŠMT k provozu škol od 10. 5.

031219201725

Informace o přijímací zkoušce – kombinované lyceum a reprodukční grafik

Milí rodiče a uchazeči o studium,
Přijímací řízení na uvedené obory (kombinované lyceum a reprodukční grafik) budeme konat v těchto termínech: I. kolo – 10. až 14. května 2021 a II. kolo – 17. a 18. května 2021. Termín a kritéria přijetí jsou uvedeny na webu naší školy. Pozvánku s podrobnými informacemi jsme Vám zaslali e-mailem. Vám všem přejeme co nejklidnější čas. Těšíme se s Vámi na setkání ve škole.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který mu byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Tyto testy je možné podstoupit na základní škole uchazeče, kde mu bude vystaveno potvrzení, nebo přímo na naší škole bezprostředně před konáním přijímací zkoušky.

Za středoškolské kolegium
Mgr. Zuzana Angelová

Provoz střední školy od 12. 4. 2021

Milí žáci a rodiče 12. ročníku učebních oborů, 

od pondělí 12. 4. zahájíme opět výuku konečných ročníků oborů kovář, truhlář a grafik. MŠMT umožnilo vzdělávání v těch předmětech, které vedou žáky ke státním závěrečným učňovským zkouškám. Rozhodli jsme, že bude probíhat pouze výuka odborných předmětů a odborného výcviku podle rozvrhu platného od začátku školního roku.
Hygienická opatření:
Žáci musí mít respirátory a budou testováni. Testy má škola již připraveny. Pokud bude některý z žáků testován pozitivně, bude vyrozuměn rodič (a to i v případě, že jde o žáka plnoletého). Žák pak bude poslán domů. Testování bude probíhat v první den školy a dále ve čtvrtek. Pokud se žák na první termín testování nedostaví, přijde např. ve středu, bude testován v ten den.
Ubytování: Je nutné upozornit na to, že nebude v provozu ubytování Domova mládeže při SZŠ Příbram. Pro rodiče dojíždějících žáků nejsme jako škola schopni zajistit přechodné ubytování. Prosíme tedy o součinnost v zajištění ubytování (u známých, spolužáků,…).  
Stravování: Naše školní jídelna v provozu bude, je tedy možnost si obědy objednat tak, jak jste zvyklí. Obědy objednávejte přes internet případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové 318 633 451.

Odkazy na materiály k prostudování:
Manuál k testování ve školách zde Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU leták).
Testovací diagram zde
Informace MŠMT k provozu škol zde


Velmi se těšíme na setkání s Vámi
Za středoškolské kolegium
Zuzana Angelová

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že v pondělí 12. 4. začíná opět vzdělávání v naší mateřské škole. Školu otevíráme pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vyjmenovaných profesích. (viz níže) Škola bude potřebovat potvrzení od výše uvedených zaměstnavatelů, že rodič je u nich zaměstnán.

Provoz MŠ: 7.00-16.30 hodin

Obědy: Zkontrolujte si přes internet přihlášení obědů, případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové. 
Příchod dětí do školy: V souladu se školním řádem je nezbytné, aby děti byly nejpozději v 8 hodin ve třídě. 7.00-8.00 bude probíhat dle metodických pokynů MŠMT (viz web školy) antigenní testování formou samoodběru. Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU (viz leták).
Doprovod dětí: Žádáme doprovod dětí o dodržování hygienických opatření – roušky, respirátory.
Děkujeme za pochopení.

Velmi se na děti těšíme.

Mgr. Robert Žák, ředitel

Přehled vyjmenovaných profesí
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Provoz základní školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že v pondělí 12. 4. začíná rotační výuka 1. stupně.
12.-16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 1., 3. a 5.
19.-23. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 2. a 4.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu (viz web školy).
Tělesná výchova bude řešena náhradním způsobem. 

Školní družina bude probíhat v upraveném provozu takto:

  • ranní družina z organizačních důvodů nebude probíhat
  • odpolední družina / 11.05-16.30 / žáci budou v odděleních / 1. třída Domeček, 2. třída Louka, 3. třída Louka, 4. třída – Les, 5. třída – 5. třída
  • Aktivity školní družiny budou probíhat co nejvíce venku. Prosíme Vás o vhodné oblečení, případně i na převlečení. 
  • Obědy: Zkontrolujte si přes internet přihlášení obědů, případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové. 
  • Příchod dětí do školy: Provozní doba školy pro žáky je 7.40 příchod do školy – děti samostatně odcházejí do kmenové třídy. V souladu se školním řádem je nezbytné, aby děti byly nejpozději v 7.55 ve třídě. V 8.00 začne dle metodických pokynů MŠMT (viz web školy) antigenní testování formou samoodběru. Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU (viz leták).
  • Doprovod dětí: Pokud děti doprovázíte do školy, žádáme Vás, abyste je doprovodili pouze k hlavnímu vchodu školy. Vyzvedávání po vyučování a ze školní družiny bude rovněž probíhat u hlavního vchodu. Paní recepční Vám dítě přivolá.
  • Hygienická opatření: Pro pobyt dětí ve škole je nezbytné, aby rodiče vybavili v dostatečném množství své děti zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.

    Děkujeme za pochopení.

Velmi se na děti těšíme.
Mgr. Robert Žák, ředitel